Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

Σύλλογος «Πάμε Αστρολογία» Πρόταση Καταστατικού
Σκοποί

-Η συσπείρωση των Ελλήνων Αστρολόγων και των φίλων της Αστρολογίας με στόχο την έρευνα, τη μελέτη και τη προώθηση της Αστρολογίας.
-Η ανάπτυξη των δεσμών, η διάδοση του πνεύματος αλληλεγγύης και η καλλιέργεια των σχέσεων:
α. μεταξύ των μελών του συλλόγου
β. με τους μορφωτικούς και πνευματικούς συλλόγους της χώρας
-Η συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών.
-Η συνεργασία με επιστημονικούς, πνευματικούς οργανισμούς ή οργανώσεις με άλλους συλλόγους με ενώσεις ή συνδέσμους ή ομοσπονδίες ή συνομοσπονδίες και γενικά με κάθε προοδευτικό φορέα, η  φυσικό πρόσωπο Ελληνικό, ξένο ή διεθνή.
-Η κατοχύρωση ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών και ελεύθερης διακίνησης κοινωνικών, πολιτικών και φιλοσοφικών  ιδεών.

Ο Σύλλογος είναι Πανελλήνιου ενδιαφέροντος και έχει την ανεξαρτησία να
μελετά προβλήματα της Ελληνικής Αστρολογίας στην ολότητα τους,
σφαιρικά, μακριά από οποιαδήποτε τοπικά ή κλαδικά συμφέροντα και να την προασπίζεται, όποτε κριθεί σκόπιμο.

Οι πρωτοβουλίες της «Πάμε Αστρολογία» καλύπτουν ένα εκτεταμένο πρόγραμμα συστηματικών προσπαθειών, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Αστρολογίας στην Ελλάδα, είτε με τη μελέτη και υπόδειξη των σωστών κατευθύνσεων, είτε με τη σωστή επιμόρφωση και εξειδίκευση στελεχών σε σύγχρονες γνώσεις, είτε με την επιμόρφωση του κοινού.

Μέσα
Ο Σύλλογος μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο δράσης για την επίτευξη των στόχων του που απορρέουν από την παρούσα Διακήρυξη-Καταστατικό.
Μεταξύ άλλων, μπορεί να αξιοποιεί ιδίως τις νέες μορφές τεχνολογίας, να εκδίδει έντυπα, να διοργανώνει ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις, να αναλαμβάνει ερευνητικό έργο, να συνεργάζεται με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, να εκπονεί και να υλοποιεί προγράμματα κ.ά. Μπορεί επίσης να συνάπτει πάσης είδους σύμβαση έργου ή εργασίας με οποιοδήποτε μέλος του ή τρίτον.
Ως έδρα του Συλλόγου ορίζεται η Αθήνα. Επιτρέπεται η ίδρυση Αστρολογικών Πυρήνων, που θα τελούν υπό την εποπτεία της σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Τα μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών είναι:
H ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής, πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, συναυλίες, διαλέξεις, σεμινάρια, εκδόσεις εντύπων, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις-εκδρομές, προβολή ταινιών κ.λ.π., βιβλιοθήκες, εντευκτήρια, αναγνωστήρια, λέσχες.
Η άμεση συνεργασία με άλλους Συλλόγους και Σωματεία που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς.
Συλλογή των αναγκαίων πόρων προς επίτευξη των άνω σκοπών είτε με συνδρομές, είτε με δωρεές και εν γένει οικονομικές ενισχύσεις  προς το σύλλογο.

Μέλη

Ο σύλλογος αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.
Ιδρυτικά μέλη είναι όσα υπογράφουν το παρόν Καταστατικό –Διακήρυξη.

Τα Επίτιμα μέλη αναγορεύονται  από την Γενική Συνέλευση ως επιφανείς προσωπικότητες του χώρου ή της πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ζωής, οι οποίες είτε πρόσφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο, είτε έχουν συμβάλει στην προαγωγή του αστρολογικού πολιτισμού της χώρας μας ή τρίτης χώρας.
Τα επίτιμα μέλη στερούνται του δικαιώματος ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι, έχουν δικαίωμα όμως να συμμετέχουν στις συζητήσεις.

Τακτικά μέλη είναι όσα εγγράφονται στο ειδικό μητρώο μελών μετά από την έγκριση της Σ.Ε.

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτησή του, κάθε άτομο ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, την θρησκεία και την φιλοσοφία του, που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να μετέχουν στις συζητήσεις των Γενικών Συνελεύσεων, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται. Έχουν το δικαίωμα επίσης να προτείνουν οτιδήποτε κρίνουν, ότι συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου με έγγραφη ή προφορική πρότασή τους προς τα όργανα της διοίκησης του συλλόγου, που είναι υποχρεωμένα να απαντήσουν στην πρόταση.
Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται, για την  προαγωγή των σκοπών του συλλόγου και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα, που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς, καθώς και να καταβάλλουν τη συνδρομή, που ορίζεται από την ΣΕ.

Επίσης τα μέλη οφείλουν να τηρούν  ένα στοιχειώδη  κώδικα δεοντολογίας που απαγορεύει :
-Την αισχροκέρδεια η την εξαπάτηση  του κοινού και τον αθέμιτο ανταγωνισμό –υπονόμευση  σε βάρος  άλλων μελών ή συναδέλφων  επαγγελματιών αστρολόγων.
-Τις  φυλετικές, θρησκευτικές, η άλλου είδους διακρίσεις καθώς  και οτιδήποτε  προκαλεί προσβολή ή συκοφαντία.
-Την  παρότρυνση μελών σε  αξιόποινες πράξεις.
-Την κατ’ επίφαση άσκηση της αστρολογίας  από μέλη που δηλώνουν επαγγελματίες αστρολόγοι αλλά στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν κυρίως μεθόδους και τεχνικές που δεν έχουν καμία σχέση με την Αστρολογία (μαγεία, επαναφορές, φυλαχτά, χαρτιά κλπ).

Τα μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση και εγγυούνται την τήρηση των κανόνων που αναγράφονται στον κώδικά δεοντολογίας που αποτελεί παράρτημα   του παρόντος καταστατικού.

Κάθε μέλος που η δραστηριότητά του είναι ενάντια στους σκοπούς του Συλλόγου ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, υφίσταται τις παρακάτω πειθαρχικές κυρώσεις, ανάλογα με τη βαρύτητα της πράξης του:
α. γραπτή επίπληξη,
β. προσωρινή αποβολή μέχρι ένα χρόνο
γ. διαγραφή.

Οι ποινές επιβάλλονται μετά από πρόταση μομφής οποιουδήποτε μέλους, με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής με απόλυτη πλειοψηφία  (50+1) επί των ψηφισάντων.
Η  ΣΕ οφείλει να εξετάσει την καταγγελία μέσα σε διάστημα τριών ημερών.
Το υπό κατηγορία μέλος οφείλει ν’ απολογηθεί προσκομίζοντας οποιαδήποτε στοιχεία για να υποστηρίξει την αθωότητά του. Αν παραδώσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕ, δικαιούται να λάβει απόδειξη.
Η ανάκληση της ποινής  μπορεί να γίνει είτε  με την προσκόμιση νέων στοιχείων στη ΣΕ (απαιτείται πλειοψηφία 2/3), είτε στην ετήσια Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία (50+1) επί των ψηφισάντων.
Το μέλος του Συλλόγου που δόλια κατηγόρησε ψευδώς άλλο, με συνέπεια τη καταδίκη του δευτέρου, διαγράφεται από το Σύλλογο. Μέλος διαγράφεται και μετά από  έγγραφη  αίτησή του  στη ΣΕ.

Φίλοι
Φίλοι του συλλόγου είναι όσες και όσοι δεν επιθυμούν να εγγραφούν σε αυτόν αλλά διάκεινται θετικά προς τους σκοπούς του.
Δεν υποχρεούνται να πληρώνουν συνδρομή, έχουν την υποχρέωση ωστόσο να προτείνουν προς εγγραφή τρία τουλάχιστον μέλη ετησίως, ώστε να δικαιούνται  έκπτωση στα σεμινάρια ή τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον σύλλογο. Μπορούν να συμμετέχουν σε ομάδες έρευνας-εργασίας, δεν έχουν όμως δικαίωμα ψήφου.


Όργανα
Όργανα του Συλλόγου είναι:
α. Η Γενική Συνέλευση,
β. Η  Συντονιστική Επιτροπή


Η Διοίκηση του Συλλόγου ασκείται από τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.), η οποία αποτελείται από 24 τακτικά μέλη, εκ των οποίων ένας είναι Γραμματέας και ένας Αναπληρωτής Γραμματέας, συν τους εκάστοτε εκλεγμένους εκπροσώπους των Πυρήνων ή των αδελφών Συλλόγων της Περιφέρειας.


Η 24μελής Συντονιστική Επιτροπή εκλέγεται από τα μέλη του Συλλόγου και πλαισιώνεται από τους εκπροσώπους των Πυρήνων της Περιφέρειας (ένας εκπρόσωπος ανά νομό). Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής εκλέγουν τον/την Γραμματέα και τον Αναπληρωτή Γραμματέα.
Η θητεία των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής και των Γραμματέων είναι ετήσια.

Οι συνεδριάσεις της γίνονται και διαδικτυακά. Τα πρακτικά θα βρίσκονται στην διάθεση κάθε μέλους.
Οι αποφάσεις της θα δημοσιοποιούνται στον ιστότοπο του Συλλόγου με ευθύνη της Διοικητικής Γραμματείας.


Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ), έχει την αρμοδιότητα της χάραξης της γενικής πολιτικής του Συλλόγου, την ευθύνη του προσδιορισμού των αρμοδιοτήτων των Τομέων και τον έλεγχο των Τομέων και Παραρτημάτων (Πυρήνων) του Συλλόγου.
Θέτει τους άξονες δράσης, τους στόχους, τις προτεραιότητες, τα όρια λειτουργίας και χαράσσει τις στρατηγικές για την αξιοποίηση των ενεργειών και των δυνατοτήτων εξωστρέφειας του Συλλόγου.
Επιπλέον, επιδιώκει τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών, την ενίσχυση των περιφερειακών πόλων δράσης πολιτών και ομάδων, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία και γενικότερη ανάπτυξη του Συλλόγου αλλά και συνολικά της Αστρολογίας στο πλαίσιο της φιλοσοφίας και των βασικών αρχών της Διακήρυξης.

Αποτελεί το καθοδηγητικό όργανο και συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα μέσω διαδικτύου και μια φορά τον μήνα στην έδρα του συλλόγου ή εκτάκτως όποτε προταθεί από τον Γραμματέα ή έναν Υπεύθυνο Τομέα.

Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο κάθε μέλους του Συλλόγου, όπως επίσης και στα Οικονομικά. Κάθε μέλος της ΣΕ μπορεί να ζητά ανά πάσα στιγμή έλεγχο των Οικονομικών του Συλλόγου.
Οι αποφάσεις λαμβάνονται, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο Καταστατικό, με απόλυτη πλειοψηφία (50+1).
Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του πρώτου εκλεγέντα στις αρχαιρεσίες λογίζεται ως «διπλή».

Μέλος της ΣΕ που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 3 συνεχείς συνεδριάσεις ή 5 μη συνεχείς, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί. Μέλος της ΣΕ μπορεί να καθαιρεθεί, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μόνο, και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, για παράβαση των καθηκόντων του. Την πρόταση μομφής που συνεπάγεται την καθαίρεση, μπορεί να την κάνει το 1/10 των μελών του Συλλόγου.


Γραμματέας και Αναπληρωτής Γραμματέας

Ο Γραμματέας και ο αναπληρωτής Γραμματέας του Συλλόγου εκπροσωπούν τον Σύλλογο και εκφράζουν τις απόψεις του προς τα έξω. Μεταφέρουν και υποστηρίζουν τις θέσεις και απόψεις της Συντονιστικής Επιτροπής και των Γενικών Συνελεύσεων σε κάθε κατεύθυνση και συντονίζουν τη δραστηριότητά του με κάθε πρόσφορο μέσο για την επίτευξη των στόχων που απορρέουν από το Καταστατικό – Διακήρυξη.
Επίσης ενημερώνονται για την δράση των υπόλοιπων τομέων από τους εκάστοτε Υπεύθυνους και συνυπογράφουν τις αποφάσεις-εισηγήσεις τους.

Αρμοδιότητες Αναπληρωτών-Βοηθών
Έχουν την ευθύνη για όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του τομέα του οποίου προΐστανται. Αναπληρώνουν τον Γραμματέα ή τον υπεύθυνο του Τομέα, όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει.

Τομέας Έρευνας

Υπεύθυνοι (2)+Βοηθός

Προτείνουν συγκεκριμένα μέσα για την ανάπτυξη και διάχυση των αρχών του Συλλόγου στο πλαίσιο των στόχων του.
Έχουν την πρωταρχική αρμοδιότητα για την σύσταση ομάδων εργασίας-έρευνας.
Συγκροτούν, παρακολουθούν, συντονίζουν και συνδέουν όλες τις ομάδες εργασίας με την ΣΕ.

Οι ομάδες έρευνας εργασίας μπορεί να απαρτίζονται και από απλούς φίλους του Συλλόγου. Επεξεργάζονται η κάθε μια ένα ιδιαίτερο θέμα που χρήζει αστρολογικής μελέτης.
Ειδικότερα ο Βοηθός καταγράφει την δράση τους και συγκεντρώνει το υλικό τους, ώστε να δημοσιοποιηθεί ύστερα από την έγκριση της ΣΕ.

Τομέας Δικτύωσης
Υπεύθυνος+Βοηθός

Έχει την ευθύνη της διοργάνωσης ημερίδων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων.

Συνεργάζεται με τους εκπρόσωπους και τους συναφείς φορείς της Περιφέρειας.
Έχει την αρμοδιότητα για την συγκρότηση πυρήνων φίλων της Αστρολογίας που αποδέχονται το παρόν Καταστατικό σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ενώ παράλληλα παρακολουθεί και εποπτεύει τη λειτουργία αυτών, για όσο διάστημα δεν έχουν διοικητική αυτοτέλεια.

Προτείνει φίλους και αντιπροσώπους για την ενεργοποίηση των παρεμβάσεων του Συλλόγου στις διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Συντάσσει από κοινού με τους προαναφερόμενους εκθέσεις και εισηγήσεις για τις ειδικότερες συνθήκες που επικρατούν στο συγκεκριμένο τόπο και για τα μέσα παρέμβασης, τις οποίες  καταθέτει στην ΣΕ.
Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνονται ακόμη η ευθύνη της σύνδεσης των Πυρήνων με τον Σύλλογο και ο συντονισμός της δράσης τους με εκείνην της ΣΕ και των Ομάδων Έρευνας-Εργασίας  του Συλλόγου.

Υπεύθυνοι Πυρήνων Περιφέρειας Έχουν την ευθύνη της επικοινωνίας με τις αντίστοιχες κοινωνικές ομάδες και φορείς της Περιφέρειας τους, συντονίζουν τους εκπροσώπους στα διάφορα όργανα, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη συνεχή και αδιάλειπτη ανάπτυξη και επέκταση του Συλλόγου στο εσωτερικό και το εξωτερικό και συγκροτούν ομάδες εργασίας για ειδικά θέματα στο πλαίσιο της επίτευξης των αρχών και αξιών του Συλλόγου.

Οι Αστρολογικοί Πυρήνες, όσο βρίσκονται κάτω από την εποπτεία του μητρικού Συλλόγου οφείλουν να τηρούν την βασική οργανωτική δομή που διέπει τον Σύλλογο τουλάχιστον στους τομείς της Δικτύωσης και της Επικοινωνίας και να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Ο εκλεγμένος Γραμματέας ενός Πυρήνα έχει την ευθύνη του συντονισμού του και το εκπροσωπεί στην ΣΕ, έχοντας δικαίωμα ψήφου.
Εάν και όποτε το αποφασίσουν οι Πυρήνες μπορούν να αυτονομηθούν διοικητικά, ιδρύοντας έναν τοπικό Σύλλογο.

Τομέας Επικοινωνίας

Υπεύθυνος+ΒοηθόςΈχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της προώθησης των κειμένων, εισηγήσεων και αποφάσεων της ΣΕ στα ΜΜΕ και το Διαδίκτυο όσο και της ανίχνευσης κάθε κειμένου και πολιτικής που σχετίζονται με τον Σύλλογο και τους σκοπούς του.

Στο πλαίσιο των δημοσίων και διεθνών σχέσεων και δραστηριοτήτων του Συλλόγου συμβάλλει στην κατεύθυνση ανάπτυξης σταθερών σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με τα ΜΜΕ καθώς και με άλλους Συλλόγους-φορείς ή μεμονωμένους πολίτες και παρεμβαίνει με κάθε πρόσφορο μέσο για τη διάχυση των αρχών και αξιών του Συλλόγου στο πλαίσιο των αποφάσεων των ανώτερων οργάνων.

Έχει τέλος την ευθύνη της έγκυρης ενημέρωσης  της κοινωνίας ή των πολιτών, της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής, διαδικτυακής επικοινωνίας και μπλογκόσφαιρας και της διαμόρφωσης των προϋποθέσεων μιας αμφίδρομης και ισότιμης σχέσης διαλόγου με κάθε χώρο και φορέα.
Εξασφαλίζει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μεριμνά για την δημιουργία και λειτουργία διαδικτυακού τόπου ή την σύνδεση με διαδικτυακό τόπο στον οποίο δημοσιεύει όλες τις αποφάσεις και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με τις δραστηριότητές του Συλλόγου.

Τα δελτία τύπου και οι δημόσιες αναρτήσεις στο διαδίκτυο είναι ευθύνη του Γραφείου Επικοινωνίας σε συνεργασία με τον Γραμματέα της ΣΕ που δίνει την τελική έγκριση.

Διοικητική Γραμματεία (μισθωτή θέση)
Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη συγκέντρωση, διαχείριση και διάθεση των από κάθε νόμιμη αιτία πόρων του Συλλόγου (χορηγίες, συνδρομές, τυχόν εισφορές των μελών, δωρεές, επιχορηγήσεις, ενισχύσεις και άλλες πηγές), στο πλαίσιο των αποφάσεων των Οργάνων του Συλλόγου.

Την ευθύνη της τήρησης των προβλεπόμενων βιβλίων και ενημερώνει τα ανώτερα όργανα σχετικά με την απογραφή και την αξιοποίηση των πόρων και περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου. Υποβάλλει στη ΣΕ τις ταμιακές και οικονομικές καταστάσεις, όπως επίσης τον μηνιαίο και τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό.
Όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του Συλλόγου δημοσιοποιούνται στον δικτυακό τόπο του.

Έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για την τήρηση του Μητρώου και των αρχείων του Συλλόγου. Καταγράφει τα μέλη, παραλαμβάνει νέες αιτήσεις εγγραφής μελών.

Οργανώνει την ετήσια Γενική Συνέλευση, όπως ορίζεται από το Καταστατικό, και φροντίζει για την τήρηση των πρακτικών της ΣΕ και της Γενικής Συνέλευσης.

Λαμβάνει μπόνους 10% από τις χορηγίες που υλοποιούνται ύστερα από δική του προσπάθεια.

Δικαιούται να προτείνει ως (άμισθο) βοηθό ένα μέλος της ΣΕ, το οποίο θα συμβάλλει κυρίως σε πρακτικά θέματα (τήρηση βιβλίων, πρακτικών κλπ).


Η Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το νόμο ή το παρόν καταστατικό σε άλλα όργανα. Η Γενική Συνέλευση ασκεί τον έλεγχο και την  εποπτεία στα άλλα όργανα του Συλλόγου.
Αποκλειστική αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση έχει:
α)  να κρίνει τον απολογισμό της απερχόμενης Συντονιστικής Επιτροπής
β) να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής
γ) ν’ αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και του ετήσιου πλάνου.
δ) ν’ αποφασίζει για κάθε τροποποίηση του καταστατικού
ε) ν’ αποφασίζει για τη διάλυση του Συλλόγου
στ) να εκλέγει τα μέλη της ΣΕ.

Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται πρόεδρος, γραμματέας και αντιπρόεδρος της συνέλευσης. Μέλος της ΣΕ δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος ή αντιπρόεδρος.
Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση της χειρός, σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση. Για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία μόνον αν ζητηθεί τέτοια και πάρει σχετική απόφαση η Γενική Συνέλευση.
Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μπορεί ν’ αποφασίζει για την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη.
Απόφαση ή ψήφισμα, με έννοια μομφής, κατά μέλους, ανώνυμα μεν απαιτεί πλειοψηφία 3/4, επώνυμα δε των 2/3.

Κάθε χρόνο συγκαλείται μία (1) τακτική Γενική Συνέλευση στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου.
Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται απ’ την ΣΕ, που προκηρύσσει 15 μέρες τουλάχιστον, πριν απ’ τη διεξαγωγή της με ευθύνη του Γραμματέα. Η πρόσκληση πρέπει να καθορίζει οπωσδήποτε τον τόπο, τον χρόνο και τα θέματα με σαφήνεια.
Η πρόσκληση δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Συλλόγου.
Μη εντάξει ταμειακά μέλη δε μετέχουν στη Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με τη παρουσία του 1/3 των μελών. Στη περίπτωση μη απαρτίας διενεργείται νέα Γενική Συνέλευση μετά από μία εβδομάδα στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων. Η ΣΕ υποχρεούται να δημοσιεύσει αμέσως νέα σχετική ανακοίνωση και να στείλει στα μέλη ανακοίνωση, πριν από πέντε (5) μέρες.
Τα μέλη που διαμένουν εκτός Αθηνών μπορούν να ψηφίζουν ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου, με τον τρόπο που αυτό προβλεφθεί από την απερχόμενη ΣΕ.


Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται, για σοβαρά θέματα του Συλλόγου, με απόφαση της ΣΕ ή με έγγραφη αίτηση του 1/7 των μελών του Συλλόγου. Η ΣΕ είναι υποχρεωμένη σε 7 μέρες το αργότερο απ’ την υποβολή της αίτησης, να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αν στη δεύτερη περίπτωση η ΣΕ αδρανεί, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μπορεί να συγκληθεί απ’ ευθείας από το 1/7 των μελών. Η πρόσκληση ή η αίτηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα θέματα Ημερήσιας διάταξης, τόπο και χρόνο, καθώς να φέρουν τις υπογραφές των συγκαλούντων. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προκηρύσσεται 4 τουλάχιστον μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της, διεξάγεται δε άσχετα από την απαρτία. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη του Συλλόγου.
Στην ειδική περίπτωση παραίτησης ή έλλειψης της ΣΕ έχει το δικαίωμα μέλος του σωματείου να υποβάλλει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο με αίτηση να διοριστεί προσωρινή διοίκηση που θα είναι υποχρεωμένη να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη διοικητικών οργάνων μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης και ως τότε να διαχειρίζεται τις κατεπείγουσες φύσης υποθέσεις του σωματείου. Είναι αδιάφορο αν το μέλος αυτό δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένο.
Στην περίπτωση που η ΣΕ πρόκειται να παραιτηθεί σαν σώμα, υποχρεούται να συγκαλέσει προηγούμενα Έκτακτη Γενική Συνέλευση και να φέρει σ’ αυτή το θέμα της παραίτησής της. Αν η ΣΕ  παραιτηθεί χωρίς να τηρήσει αυτή τη διαδικασία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί με τον παραπάνω τρόπο.
Η καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι τακτική ή έκτακτη, τόσο για την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού, όσο και για τη διάλυση του Συλλόγου, απαιτείται η παρουσία του μισού τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των ¾ .


Εκλογές
Αυτός που πήρε τις περισσότερες ψήφους στις εκλογές καλεί στην ίδια συνεδρίαση και τον Γραμματέα της απερχόμενης ΣΕ, να παραδώσει στον νέο Γραμματέα τα κλειδιά, τις σφραγίδες, το αρχείο και την περιουσία του Συλλόγου με πρωτόκολλο παραλαβής, που υπογράφεται και από τους δύο. Το εκλογικό υλικό φυλάγεται στα γραφεία του Συλλόγου μέσα σε ιδιαίτερο χώρο με την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και του Προεδρείου για έξι μήνες, διάστημα που μπορεί να γίνει αγωγή στο αρμόδιο δικαστήριο.

Εκλογικό Σύστημα

Στις αρχαιρεσίες κατέρχονται υποψήφιοι για την ΣΕ σε ένα ψηφοδέλτιο  και εκλέγονται οι 24 πρώτοι σε ψήφους.  Στο ψηφοδέλτιο τα επώνυμα των υποψηφίων γράφονται με απόλυτη αλφαβητική σειρά.
Οι μειοψηφήσαντες στην εκλογή των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής θεωρούνται επιλαχόντες και καταλαμβάνουν κατά σειρά όσες θέσεις τυχόν κενωθούν.
Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων διενεργείται κλήρωση.

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από την Τακτική Γενική συνέλευση και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη πρόεδρος. Εκλέγονται επίσης και 3 αναπληρωματικά μέλη.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για την ΣΕ. Η Εφορευτική Επιτροπή, 3 μέρες πριν απ’ τη διεξαγωγή των εκλογών ενημερώνει τα μέλη που δεν είναι ταμειακώς εντάξει. Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων, για την καταλληλότητα της κάλπης και για κάθε σχετικό με τις αρχαιρεσίες.
Η Εφορευτική Επιτροπή δύο ολόκληρες μέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών, ανακοινώνει επίσημα τον κατάλογο  των υποψηφίων, που έχουν υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας μέχρι και της προηγούμενης. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν τα ταμειακά εντάξει μέλη του Συλλόγου. Την ημέρα της ψηφοφορίας, που είναι μυστική, και πριν απ’ αυτή η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει την κάλπη, ελέγχει αν είναι κενή, την σφραγίζει και στη συνέχεια ο Πρόεδρός της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας. Η μέρα των αρχαιρεσιών είναι πάντα Κυριακή. Η ψηφοφορία διαρκεί μέχρι τη δύση του Ήλιου.

Μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη και για διαδικτυακή ψηφοφορία, με τους όρους που θα προταθούν από την απερχόμενη ΣΕ και θα ψηφιστούν από τους παρόντες της ΓΣ (50+1).

Στην ψηφοφορία δικαιούνται να παρευρίσκονται και να παρακολουθούν και οι υποψήφιοι ή γραπτά ορισμένοι αντιπρόσωποί τους. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η διαλογή γίνεται μπροστά σ’ όσους θέλουν να παρακολουθήσουν τη διαδικασία. Ενστάσεις υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Πόροι του Συλλόγου
Πόροι του Συλλόγου είναι οι τακτικές και έκτακτες εισφορές, τα δικαιώματα εγγραφής, πρόσοδοι από τα περιουσιακά του στοιχεία , κάθε είδους δωρεές  και κάθε άλλος νόμιμος πόρος. Απαγορεύονται οι δωρεές υπό όρους. Μέλος που καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων προς το Σύλλογο για ένα τρίμηνο, διαγράφεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. Προς επανάκτηση των δικαιωμάτων του απαιτείται νέα εγγραφή.

Γενικές διατάξεις

Ο Σύλλογος γίνεται μέλος ομοσπονδίας ή άλλης ένωσης, εφ’ όσον συμφωνήσουν τα 2/3 της ΣΕ (απαιτούνται τουλάχιστον 16 ψήφοι). Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του θα περιέλθει, όπου έχει προαποφασίσει η ΓΣ
Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν καθήκον να εργάζονται για την ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου χωρίς αμοιβή ή αποζημίωση και δικαιούνται ν’ απαιτούν την τήρηση του Καταστατικού. Κάθε ζήτημα που αφορά τον Σύλλογο και δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό, ρυθμίζεται πάντα σύμφωνα με το πνεύμα του.
Σε περίπτωση που τα μέλη μειωθούν κάτω του αριθμού των τριάντα, ο Σύλλογος διαλύεται δικαστικά.
Μέλος μπορεί να γίνει μόνο ο ικανός για δικαιοπραξία, όπως απαιτεί ο νόμος. Σε περίπτωση έκδοσης ειδικού νόμου που θα μειώνει το όριο ηλικίας, θα ισχύει ο τελευταίος.

http://www.pameastrologia.gr/πρόταση-καταστατικού/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου